Kwiecień 20 2021 13:23:32
slide01 slide02 slide03 slide04
Dołącz do nas na Facebooku!

Projekty Unia Europejska!

Kalendarz
Kwiecień 2021

Nie Pon Wto Śr Czw Pi Sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Ogłoszenia Spółdzielni
Linki do wiadomości

Galeria
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POGODA
Prognozy Bytom
Ulica Chrobrego 6

W 2018 roku zosta³ zrewitalizowany budynek nr 6 pod naszym zarz±dem. 


¯yczenia Noworoczne.

Dzisiejsze ¶wiêto Trzech Króli koñczy okres Bo¿ego Narodzenia.

Za nami równie¿ zakoñczenie 2019 roku i powitanie 2020.

Przed nami zadania i praca nad nimi do koñca tego roku. ¿yczymy Pañstwu, aby ca³y ten okres przynosi³ tylko dobre wiadomo¶ci, pozwoli³ na realizacjê planów i zamierzeñ.

Ze swej strony zapewniamy ¿e dobro zarz±dzanych przez nas nieruchomo¶ci, Pañstwa komfort zamieszkania oraz sprawy us³ug komunalnych naszego miasta, wci±¿ bêd± stanowi³y najwy¿szy priorytet


35 lecie Górniczej Spó?dzielni Mieszkaniowej

Górnicza Spó?dzielnia Mieszkaniowa ?wi?tuje 35-lecie

 

Cho? jest najmniejsza w Bytomiu, to na pewno nale?y do tych najbardziej aktywnych. Górnicza Spó?dzielnia Mieszkaniowa ma ju? 35 lat, w?a?nie zako?czy?a wielk? inwestycj? i wypatruje kolejnych wyzwa?.

 

 

Mijaj?cy rok by? jednym z bardziej znacz?cych w historii naszej spó?dzielni.

Z powodzeniem uda?o si? uko?czy? wielomilionow? inwestycj? na osiedlu przy ul. Olimpijskiej.

Obchodzili?my równie? jubileusz 35 lat dzia?alno?ci.

By?o zatem co podsumowywa? i uczynili?my to tu? przed ?wi?tami.

Uroczysto?? zaszczycili swoj? obecno?ci? m.in. Pani Izabela Domoga?a - Cz?onek Zarz?du Województwa ?l?skiegoa, Prezydent Miasta Bytomia Pan Mariusz Wo?osz, zast?pca Pan Micha? Bieda oraz inni znamienici go?cie.

Spotkanie to nie umkn??o lokalnym mediom które napisa?y wi?cej na temat tego wydarzenia. Zapraszamy do lektury artyku?u jaki ukaza? si? na portalu

https://bytomski.pl


Bytom Bobrek pi?knieje.

Bobrek dzielnica Bytomia, ul. Huta Julia 12b po woli odzyskuje blask.

S? jednak osoby i firmy, które chc? dzielnicy pomóc, do których si? zaliczamy.

Zach?camy do opini na naszym Facebooku https://www.facebook.com/GSMBytom/

 

 


Odpady wielogabarytowe.

Kto odpowiada za wywóz tzw. „gabarytów” w Bytomiu? Firma obs?uguj?ca nasze miasto czy gmina Bytom? Problem wida? w s?siedztwie wielu placyków gospodarczych w mie?cie.

 Odpady wielkogabarytowe nie zosta?y odebrane? Zg?o? to