•  
 
Dołącz do nas na Facebooku!

Projekty Unia Europejska!

Kalendarz
Wrzesień 2020

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Ogłoszenia Spółdzielni
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POGODA
Prognozy Bytom
Wspólnoty Mieszkaniowe.

Trochę o nas 

Spółdzielnia była i jest wiarygodnym podmiotem gospodarczym działającym od 07.02.1984 r., czyli  działamy ju? 36 rok. 

24.0.03.2014 r. spółdzielnia nasza zdobyła laur -godło „Dobra spółdzielnia” przyznawany przez renomowane wydawnictwo „Gazetę Prawną”. 20.01.2016 r spółdzielnia zdobyła kolejny raz laur -godło „Dobra spółdzielnia”. Jesteśmy zaszczyceni znalezieniem się w tym gronie ponieważ uhonorowani zostaliśmy za efektywność działalności gospodarczej, niskie koszty obciążeń mieszkańców, dużą skalą prac remontowych i dbałość o użytkowników lokali.

Gospodarskie podejście do zarządzania powierzonym majątkiem, optymalizacja realizacji założonych w planie gospodarczo-finansowym zadań rzeczowych, przy równoczesnym utrzymaniu re?imu finansowego pozwoli?y kolejny rok zamkn?? dobrymi wynikami ekonomicznym, a tak?e skumulowa? w?asne ?rodki finansowe na realizacj? ambitnych za?o?e? doko?czenia prowadzenia prac termomodernizacyjnych w pozosta?ych zasobach spó?dzielni w najbli?szych kilku latach.

 

Posiadamy aktualnie w zarz?dzie i administrowaniu prócz nieruchomo?ci spó?dzielczych tak?e nieruchomo?ci z udzia?em gminy, spó?ek w?glowych, osób prywatnych, w tym nieruchomo?ci z lokalami komercyjnymi.

Przeprowadzili?my ju? termomodernizacj? w 86,2% nieruchomo?ci spó?dzielni za ??czn? kwot? 11 064,7 tys. z? pozyskuj?c dla nich ??cznie 3 774,2 tys. z? ze ?rodków pomocowych (z tego Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska 381,4 tys. z?, Bank Gospodarstwa Krajowego 169,2 tys. z?, dotacje ze ?rodków unijnych 3 223, 6 tys. z?).

Na 13 zarz?dzanych przez nas wspólnotach przeprowadzili?my prace termomodernizacyjne na ??czn? warto?? 7 398,6 tys. z? pozyskuj?c dla nich ?rodki pomocowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci tzw. „premii termomodernizacyjnej” na kwot? 810,2 tys. z?.  W trakcie przygotowania do prac termomodernizacyjnych s? kolejne zarz?dzane przez nas  wspólnoty.

 


 

Oferujemy

kompleksow? obs?ug? nieruchomo?ci w zakresie technicznym, infrastrukturalnym, ekonomicznym oraz prawnym.

Ofert? kierujemy przede wszystkim do W?a?cicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którym oferujemy kompleksow? obs?ug? ich nieruchomo?ci. Przyjmiemy równie? w zarz?d i administracj? budynki komunalne, prywatne, spó?dzielcze, komercyjne oraz inne nieruchomo?ci.

Zapraszamy na bezp?atne konsultacje oraz sporz?dzenie niezb?dnych wniosków i projektów uchwa?.

 


 

Co nas wyró?nia?

  • wieloletnie do?wiadczenie na rynku nieruchomo?ci,
  • znajomo?? potrzeb i wymaga? Naszych Klientów,
  • dba?o?? o jawno?? i przejrzysto?? podejmowanych dzia?a? i decyzji,
  • elastyczno?? i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb,
  • fachowa i rzetelna obs?uga,
  • racjonalne gospodarowanie ?rodkami wspólnoty zapewniaj?ce, minimalizacj? kosztów utrzymania nieruchomo?ci.
  • skuteczna windykacja nale?no?ci wspólnot,
  • gospodarka spó?dzielni podlega sta?emu nadzorowi: organów samorz?dowych- Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu, organów zewn?trznych – co 3 lata lustracja pe?na przez Zwi?zek Rewizyjny Spó?dzielczo?ci Mieszkaniowej,

 


 

Po prostu mieszkaj - MY zajmiemy si? reszt?! 

Organizujemy profesjonalnie przeprowadzone zebrania powo?uj?ce do ?ycia wspólnot? mieszkaniow? lub zmieniaj?ce dotychczasowego zarz?dc?.

Oferujemy indywidualne pakiety us?ug administracyjno-zarz?dczych, starannie dopasowane do potrzeb Wspólnoty i jej Mieszka?ców

D??ymy do optymalizacji kosztów szukaj?c lepszych i ta?szych niezawodnych wykonawców us?ug,

Dbamy o jawno?? i przejrzysto?? wydatków ponoszonych na koszty zarz?du i us?ugi zewn?trzne

Nasz? szczególn? trosk? jest:

:  komunikatywno?? w relacjach z u?ytkownikami lokali,

:  skracanie czasu reakcji na potrzeby u?ytkowników lokali,

:  efektywno?? obs?ugi technicznej,

:  optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomo?ci,

:  ci?g?e doskonalenie jako?ci ?wiadczonych us?ug.

 


 

Proponowane formy wspó?pracy

Powierzenie zarz?du nieruchomo?ci? wspólna i zlecenie zarz?dzania,

zlecenie zarz?dzania.