Maj 18 2021 03:30:29
slide01 slide02 slide03 slide04
Dołącz do nas na Facebooku!

Projekty Unia Europejska!

Kalendarz
Maj 2021

Nie Pon Wto Śr Czw Pi Sob
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ogłoszenia Spółdzielni
Linki do wiadomości

Galeria
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POGODA
Prognozy Bytom
Dodatek Mieszkaniowy
Jak ubiega? si? o dodatek mieszkaniowy?

1.Nale?y pobra? niezb?dne druki (wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, za??cznik nr 1 i 2 do wniosku, deklaracj? o wysoko?ci
dochodów), dost?pne w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, ul. Strzelców
Bytomskich 21 lub ze strony internetowej Miejskiego O?rodka Pomocy
Rodzinie w Bytomiu.
2.Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz z za??cznikami do
wniosku nale?y uda? si? do zarz?dcy (b?d? w?a?ciciela) budynku.
Zarz?dca (b?d? w?a?ciciel) winien w?a?ciwie wype?ni? i
potwierdzi? wniosek oraz za??czniki, w szczególno?ci takie dane, jak:
adres zamieszkania, nazw? i siedzib? zarz?dcy domu, tytu? prawny do
zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwot? wydatków na
mieszkanie za ostatni miesi?c (czyli miesi?c, w którym sk?adany jest
wniosek).
3.Wnioskodawca winien wype?ni? deklaracj? o wysoko?ci dochodów osób
prowadz?cych z nim wspólne gospodarstwo domowe (za ostatnie 3 miesi?ce
poprzedzaj?ce dzie?, w którym sk?adany jest wniosek).
4.Poprawnie wype?niony wniosek, wraz z niezb?dnymi dokumentami, nale?y
z?o?y? w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Strzelców Bytomskich
21 w Bytomiu.
5.Wnioski rozpatrywane s? zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.
966 z pó?n. zm.), rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001
r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 156 z 2001 r., poz.1817 z
pó?n. zm.) oraz rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania wywiadu ?rodowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz
o?wiadczenia o stanie maj?tkowym wnioskodawcy i innych cz?onków
gospodarstwa domowego, a tak?e wzoru legitymacji pracownika upowa?nionego
do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589) oraz ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku kodeks post?powania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Wa?ne! po potwierdzeniu przez zarz?dc? (b?d? w?a?ciciela) wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz za??czników do wniosku nale?y
sprawdzi?, czy s? one prawid?owo wype?nione (np. czy wszystkie rubryki
s? uzupe?nione).

Co warunkuje przyznanie dodatku mieszkaniowego?

1. ?redni dochód na miesi?c.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza si?, dodaj?c wszystkie dochody
brutto osób, które wspólnie stale zamieszkuj? i gospodaruj? w lokalu,
na który zosta? z?o?ony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wa?ne! Musz? to by? dochody brutto (czyli z podatkiem) faktycznie
wyp?acone w okresie 3 ostatnich miesi?cy poprzedzaj?cych dzie?, w
którym sk?adany jest wniosek.
Za dochód uwa?a si? wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich
uzyskania oraz po odliczeniu sk?adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
oraz na ubezpieczenie chorobowe, okre?lonych w przepisach o systemie
ubezpiecze? spo?ecznych, chyba ?e zosta?y ju? zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu.
 Do dochodu nie wlicza si? ?wiadcze? pomocy materialnej dla uczniów,
 dodatków dla sierot zupe?nych, jednorazowych zapomóg z tytu?u
 urodzenia si? dziecka, dodatku z tytu?u urodzenia dziecka, pomocy w
 zakresie do?ywiania, zasi?ków piel?gnacyjnych, zasi?ków okresowych z
 pomocy spo?ecznej, jednorazowych ?wiadcze? pieni??nych i ?wiadcze?
 w naturze z pomocy spo?ecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi
 pieni??nej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieni??nej dla
 niektórych emerytów, rencistów i osób pobieraj?cych ?wiadczenie
 przedemerytalne albo zasi?ek przedemerytalny w 2007 r.
 Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala si? na podstawie
 powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeci?tnego dochodu
 z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio og?aszanego przez Prezesa
 G?ównego Urz?du Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15
 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z
 pó?n. zm.).

?redni dochód na miesi?c oblicza si?, dziel?c dochód gospodarstwa
domowego przez 3 (liczba miesi?cy) i przez liczb? osób w gospodarstwie
domowym. O dodatek mo?na si? ubiega?, je?eli po obliczeniu okazuje
si?, ?e ?redni dochód na jedn? osob? nie przekracza:
wysoko?ci 175% najni?szej emerytury (brutto) - dla jednoosobowego
gospodarstwa domowego,
wysoko?ci 125% najni?szej emerytury (brutto) - dla gospodarstwa
wieloosobowego.

Wa?ne! W przypadku przekroczenia ?redniego dochodu na miesi?c o kwot?
mniejsz? od przys?uguj?cego dodatku mieszkaniowego, wnioskodawca
otrzymuje dodatek mieszkaniowy pomniejszony o t? kwot?.

2. Kryterium metra?owe zajmowanego lokalu.
 Dodatek mieszkaniowy przys?uguje, gdy powierzchnia u?ytkowa lokalu
 mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o wi?cej ni? 30%
 (albo 50% pod warunkiem, ?e udzia? powierzchni pokoi i kuchni w
 powierzchni u?ytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).
 Normatywna powierzchnia u?ytkowa lokalu mieszkalnego wynosi
35 m kw - dla 1 osoby,
40 m kw - dla 2 osób,
45 m kw - dla 3 osób,
55 m kw - dla 4 osób,
65 m kw - dla 5 osób,
70 m kw - dla 6 osób, dla ka?dej kolejnej osoby powierzchni? zwi?ksza
si? o 5 m kw.

(Przyk?ad: dla 1 osoby kryterium metra?owe wynosi 35 m kw + 30% z 35 m kw
= 45,50 m kw)


 3. Tytu? prawny do zajmowanego lokalu.
 Dodatek mieszkaniowy przys?uguje:
najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
osobom mieszkaj?cym w lokalach mieszkalnych, do których przys?uguje im
spó?dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
osobom mieszkaj?cym w lokalach mieszkalnych znajduj?cych si? w
budynkach, stanowi?cych ich w?asno??, i w?a?cicielom samodzielnych
lokali mieszkalnych,
innym osobom, maj?cym tytu? prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i
ponosz?cym wydatki, zwi?zane z jego zajmowaniem,
osobom, zajmuj?cym lokal mieszkalny bez tytu?u prawnego, oczekuj?cym na
przys?uguj?cy im lokal zamienny albo socjalny.

Wa?ne! O przyznanie dodatku mieszkaniowego mog? si? ubiega? osoby,
które posiadaj? tytu? prawny do lokalu, pomimo zaleg?o?ci
czynszowych.

 4. Dodatkowe warunki.
 W wypadku najmu albo podnajmu cz??ci lokalu mieszkalnego za
 powierzchni? u?ytkow? lokalu mieszkalnego lub cz??ci tego lokalu
 zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uwa?a si?
 powierzchni? zajmowanych pokoi, wynikaj?c? z umowy najmu lub podnajmu,
 oraz cz??? powierzchni kuchni, ?azienki, korytarzy i innych
 pomieszcze? wspólnych znajduj?cych si? w tym lokalu, odpowiadaj?c?
 stosunkowi liczby cz?onków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy
 do liczby osób zajmuj?cych ca?y lokal. Za powierzchni? u?ytkow?
 lokalu mieszkalnego zamieszkiwan? przez wynajmuj?cego uwa?a si?
 powierzchni? pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmuj?cego
 oraz cz??? powierzchni kuchni, ?azienki, korytarzy i innych
 pomieszcze? wspólnych wchodz?cych w sk?ad tego lokalu, odpowiadaj?c?
 stosunkowi liczby cz?onków gospodarstwa domowego wynajmuj?cego do
 liczby osób zajmuj?cych ca?y lokal.

 Wa?ne! Je?li w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepe?nosprawna,
 poruszaj?ca si? na wózku, lub osoba niepe?nosprawna, której
 niepe?nosprawno?? wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 powierzchni? normatywn? zwi?ksza si? o 15 m kw.

Co to jest rycza?t na zakup opa?u?

Je?eli wnioskodawcy przys?uguje dodatek mieszkaniowy, a w lokalu
mieszkalnym nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciep?ej wody lub
gazu przewodowego z zewn?trznego ?ród?a - wówczas na zakup opa?u
otrzymuje rycza?t, stanowi?cy cz??? dodatku mieszkaniowego. Rycza?t
na opa? mo?e by? wyp?acany bezpo?rednio osobie, staraj?cej si? o
dodatek b?d? przekazywany na konto zarz?dcy budynku.
 Przy obliczaniu rycza?tu przyjmuje si? nast?puj?ce wydatki:
brak centralnego ogrzewania: cena 5 kilowatogodzin w/g rachunku za ostatni
okres rozliczeniowy, z wy??czeniem op?aty abonamentowej oraz sta?ych
op?at miesi?cznych, razy liczba m kw zajmowanej powierzchni, ale nie
wi?kszej ni? okre?lona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
brak centralnej ciep?ej wody: cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w
gospodarstwie domowym.
brak instalacji gazowej: cena 10 kilowatogodzin w gospodarstwie
jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na ka?d? dodatkow? osob?.

Wa?ne! W celu wyliczenia rycza?tu na zakup opa?u, wnioskodawca winien
przed?o?y? aktualne rozliczenie za energi? elektryczn?. W przypadku
osób, które korzystaj? z liczników przedp?atowych na pr?d ostatnie
potwierdzenie zakupu energii.
 Osoby, które nie posiadaj? pr?du sk?adaj? o?wiadczenie na t?
 okoliczno??; w takim przypadku do wylicze? przyjmuje si? aktualnie
 obowi?zuj?c? stawk? ceny kilowatogodziny.

Jak jest wyp?acany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje si? na okres 6 miesi?cy, licz?c od
pierwszego dnia miesi?ca nast?puj?cego po dniu z?o?enia wniosku.
Wyp?aca si? go w terminie do 10 dnia ka?dego miesi?ca z góry zarz?dcy
domu lub osobie uprawnionej do pobierania nale?no?ci za lokal
mieszkalny.
 W przypadku w?a?cicieli domów jednorodzinnych dodatek mieszkaniowy
 wyp?acany jest bezpo?rednio osobie staraj?cej si? o dodatek.

Co powoduje wstrzymanie wyp?aty dodatku?

Pobieraj?cy nale?no?ci za lokale mieszkalne ma obowi?zek niezw?ocznego
zawiadomienia organu przyznaj?cego dodatek mieszkaniowy o nieop?acaniu
przez osob?, której przyznano dodatek mieszkaniowy na bie??co
nale?no?ci za zajmowany lokal przez okres obejmuj?cy pe?ne 2
miesi?ce.
 Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która nie op?aca na
 bie??co nale?no?ci za zajmowany lokal wstrzymuje si? wyp?at?
 dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej do czasu
 uregulowania zaleg?o?ci powsta?ych w okresie obowi?zywania decyzji.
 Je?eli zaleg?o?ci te nie zostan? uregulowane w ci?gu 3 miesi?cy od
 dnia wydania decyzji wstrzymuj?cej wyp?at? dodatku mieszkaniowego,
 decyzja o przyznaniu dodatku wygasa z mocy prawa.
 W przypadku uregulowania zaleg?o?ci w ustawowym terminie decyzja zostaje
 uchylona, a wstrzymany dodatek nadp?acony - w tym celu nale?y
 dostarczy? do Dzia?u Dodatków Mieszkaniowych za?wiadczenie
 potwierdzaj?ce uregulowanie zaleg?o?ci, potwierdzone przez Zarz?dc?
 budynku.
 Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania nale?no?ci za
 zajmowany lokal mieszkalny wygas?a decyzja o przyznaniu dodatku
 mieszkaniowego, mo?e wyst?pi? ponownie o jego przyznanie po
 uregulowaniu zaleg?o?ci powsta?ych w okresie obowi?zywania tej
 decyzji.

 Wa?ne! W przypadku wstrzymania dodatku mieszkaniowego, po up?ywie okresu
 obowi?zywania decyzji, osoby ubiegaj?ce si? o przyznanie dodatku
 mieszkaniowego maj? pe?ne prawo z?o?y? nast?pny wniosek o przyznanie
 dodatku mieszkaniowego, pomimo wyst?puj?cych zaleg?o?ci czynszowych.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia bez wzgl?du na
indywidualn? sytuacj? wnioskodawcy:
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z za??cznikami
potwierdzony przez zarz?dc? lub osob? uprawnion? do pobierania
nale?no?ci za lokal mieszkalny.
2.Deklaracja o wysoko?ci dochodów osób prowadz?cych wspólne
gospodarstwo domowe z wnioskodawc?.
3.Dokumenty potwierdzaj?ce dochody osi?gni?te w okresie 3 miesi?cy
poprzedzaj?cych dzie?, w którym sk?adany jest wniosek.

Dodatkowe dokumenty - w zale?no?ci od indywidualnej sytuacji klienta:
1.Umowa najmu/podnajmu/u?yczenia lokalu mieszkalnego.
2.Akt w?asno?ci domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku
wielorodzinnym.
3.Dokument potwierdzaj?cy inny tytu? prawny.
4.Wyrok s?dowy lub dokument potwierdzaj?cy uprawnienie do lokalu
zamiennego lub socjalnego.
5.Za?wiadczenie organu w?a?ciwego w sprawie wydania pozwolenia na
budow?, potwierdzaj?ce powierzchni? u?ytkow? oraz wyposa?enie
techniczne domu - w?a?ciciel domu jednorodzinnego.
6.W przypadku osoby niepe?nosprawnej posiadaj?cej orzeczenie o stopniu
niepe?nosprawno?ci, wydane przez Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych lub
Powiatowy Zespó? d/s Orzekania o Niepe?nosprawno?ci przed 23.XI.2004r.,
dodatkowo nale?y dostarczy? aktualne za?wiadczenie lekarskie lub opini?
bieg?ego o konieczno?ci zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
7.W przypadku osoby niepe?nosprawnej, której niepe?nosprawno??
zosta?a orzeczona po 23.XI.2004r., nale?y dostarczy? orzeczenie
Powiatowego Zespo?u ds. Orzekania o Niepe?nosprawno?ci, je?li
uwzgl?dnia ono konieczno?? zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10
orzeczenia).
8.W przypadku osoby poruszaj?cej si? na wózku inwalidzkim - orzeczenie o
stopniu niepe?nosprawno?ci oraz za?wiadczenie lekarskie potwierdzaj?ce
fakt poruszania si? na wózku inwalidzkim, b?d? inny dokument
potwierdzaj?cy ten fakt.

Uwaga! Rodzaje dochodów, które powinny by? uwzgl?dnione przez
wnioskodawc? przy wype?nianiu DEKLARACJI O DOCHODACH oraz dokumenty, na
podstawie których wype?niono deklaracj?, wnioskodawca jest zobowi?zany
przechowywa? przez okres trzech lat.

Rodzaje dokumentów ze wzgl?du na ?ród?o dochodów
Osoby pracuj?ce na podstawie umowy o prac?, umowy zlecenia lub umowy o
dzie?o: za?wiadczenie o dochodach wype?nione przez pracodawc?;
za?wiadczenie potwierdzaj?ce wysoko?? dochodów z umowy zlecenia lub
umowy o dzie?o.
Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? na zasadach ogólnych:
za?wiadczenie o wysoko?ci dochodów z prowadzonej dzia?alno?ci
gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe, kserokopi? ksi??ki
przychodów i rozchodów (za ostatnie 3 miesi?ce poprzedzaj?ce miesi?c,
w którym sk?adany jest wniosek) oraz potwierdzenie wysoko?ci op?acanych
sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku zawieszenia dzia?alno?ci gospodarczej - za?wiadczenie
potwierdzaj?ce powy?sze.
Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? na zasadach rycza?tu
ewidencjonowanego lub karty podatkowej: o?wiadczenie o uzyskanych
dochodach zapisane w deklaracji o wysoko?ci dochodów.
Osoby prowadz?ce gospodarstwo rolne: za?wiadczenie w?a?ciwego organu
gminy potwierdzaj?ce dochód z posiadanego przez wnioskodawc?
gospodarstwa rolnego, wyliczony na hektar przeliczeniowy oraz
za?wiadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o
pobieraniu lub nie pobieraniu dop?at bezpo?rednich do posiadanych
gruntów ornych.
Osoby bezrobotne: za?wiadczenie potwierdzaj?ce fakt zarejestrowania w
Powiatowym Urz?dzie Pracy, uwzgl?dniaj?ce wysoko?? wyp?aconych
?wiadcze? z wyszczególnieniem odprowadzonej sk?adki na ubezpieczenie
zdrowotne (w okresie 3 miesi?cy poprzedzaj?cych dzie?, w którym
sk?adany jest wniosek).
Osoby ucz?ce si?: za?wiadczenie o wysoko?ci p?atnych praktyk ze
szkó? zawodowych; za?wiadczenie o kontynuacji nauki na studiach
wy?szych oraz o wysoko?ci pobieranych stypendiów, b?d? ich braku
wydane przez dziekanat uczelni. - Emeryci/renci?ci: dowody wyp?at
emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa b?d? za?wiadczenie
z Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych potwierdzaj?ce wysoko?? ?wiadcze?
otrzymanych w poszczególnych miesi?cach, uwzgl?dniaj?ce kwoty brutto,
netto, potr?cenia i dodatki.
Osoby otrzymuj?ce alimenty, które nie otrzymuj? ?wiadcze?
alimentacyjnych: wyrok s?du zas?dzaj?cy alimenty na cz?onka rodziny,
za?wiadczenie komornika potwierdzaj?ce ca?kowit? lub cz??ciow?
bezskuteczno?? egzekucji alimentów zas?dzonych wyrokiem s?du b?d? w
przypadku, gdy alimenty s? przekazywane za po?rednictwem urz?du
pocztowego lub banku - dokumenty potwierdzaj?ce faktyczn? wysoko??
otrzymywanych alimentów.

Wa?ne! Wnioskodawca ma obowi?zek niezw?ocznie poinformowa? Dzia?
Dodatków Mieszkaniowych o:
zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
zamianie zajmowanego mieszkania,
sprzeda?y lokalu mieszkalnego,
zmianie zarz?dcy budynku,
zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest rycza?t na
zakup opa?u,
otrzymaniu nowego tytu?u prawnego (w przypadku tytu?ów prawnych,
zawartych na czas okre?lony).

Termin i sposób za?atwiania

Post?powanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego ko?czy si?
wydaniem decyzji administracyjnej nie pó?niej ni? w ci?gu miesi?ca, od
daty z?o?enia poprawnie wype?nionego wniosku wraz z niezb?dn?
dokumentacj?. Od decyzji przys?uguje stronie prawo wniesienia odwo?ania
do Samorz?dowego Kolegium Odwo?awczego w Katowicach w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.
 Odwo?anie wnosi si? za po?rednictwem dyrektora Miejskiego O?rodka
 Pomocy Rodzinie w Bytomiu, które sk?ada si? w sekretariacie Dzia?u
 Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Strzelców Bytomskich 21 w Bytomiu.
 Odwo?anie nie podlega op?acie skarbowej."
mopr.bytom.pl/mopr/index.php/dodatki-mieszkaniowe/dodatek-mieszkaniowy