Sierpień 02 2021 13:10:48
slide01 slide02 slide03 slide04
Dołącz do nas na Facebooku!

Projekty Unia Europejska!

Kalendarz
Sierpień 2021

Nie Pon Wto Śr Czw Pi Sob
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ogłoszenia Spółdzielni
Linki do wiadomości

Galeria
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POGODA
Prognozy Bytom
Dodatek Enegetyczny

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Jak ubiega? si? o dodatek energetyczny?

W celu uzyskania dodatku energetycznego nale?y:
1.Pobra? wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, który dost?pny
jest w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów,
ul. Strzelców Bytomskich 21 lub ze strony internetowej Miejskiego O?rodka
Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
2.Poprawnie wype?niony wniosek wraz z niezb?dnymi dokumentami z?o?y? w
Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul.
Strzelców Bytomskich 21 w Bytomiu.
3.Do wniosku do??czy? nast?puj?ce dokumenty:
kserokopi? umowy sprzeda?y energii elektrycznej (zawartej z osob?,
której przyznano dodatek mieszkaniowy),
potwierdzenie zap?aty ostatniego rachunku za energi? elektryczn? (w
przypadku liczników przedp?atowych – ostatni dowód zakupu energii).

Wnioski rozpatrywane s? zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z pó?n. zm.),
obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
wysoko?ci dodatku energetycznego obowi?zuj?cej od 1 stycznia 2014 r. do
30 kwietnia 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 963) oraz ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku kodeks post?powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.
U. z 2013 r. poz. 267).

Co warunkuje przyznanie dodatku energetycznego ?
1.Osoba ubiegaj?ca si? o przyznanie dodatku energetycznego musi by? tzw.
„odbiorc? wra?liwym energii elektrycznej”, to jest osob?, której
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.966 z pó?n. zm.)
2.Osoba ubiegaj?ca si? o przyznanie dodatku energetycznego musi by?
stron? umowy kompleksowej lub umowy sprzeda?y energii elektrycznej
zawartej z przedsi?biorstwem energetycznym.
3.Wnioskodawca musi zamieszkiwa? w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.

Jaka jest wysoko?? dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r.
(M. P. z 2013 r. poz. 963) wysoko?? dodatku energetycznego obowi?zuj?ca
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa
domowego:
1.prowadzonego przez osob? samotn? wynosi 11,36 z?/miesi?c;
2.sk?adaj?cego si? z 2 do 4 osób – 15,77 z?/miesi?c;
3.sk?adaj?cego si? z co najmniej 5 osób – 18,93 z?/miesi?c.

Termin wyp?aty dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z pó?n. zm.) dodatek
energetyczny wyp?aca si? odbiorcy wra?liwemu energii elektrycznej do
dnia 10 ka?dego miesi?ca z góry, z wyj?tkiem miesi?ca stycznia, w
którym dodatek energetyczny wyp?aca si? do dnia 30 stycznia danego
roku.

Termin i sposób za?atwiania spraw

Post?powanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego ko?czy si?
wydaniem decyzji administracyjnej nie pó?niej ni? w ci?gu miesi?ca od
daty z?o?enia poprawnie wype?nionego wniosku wraz z niezb?dn?
dokumentacj?. Od decyzji przys?uguje stronie prawo wniesienia odwo?ania
do Samorz?dowego Kolegium Odwo?awczego w Katowicach w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. Odwo?anie wnosi si? za po?rednictwem dyrektora
Miejskiego O?rodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, które sk?ada si? w
sekretariacie Dzia?u Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla
Uczniów przy ul. Strzelców Bytomskich 21 w Bytomiu. Odwo?anie nie
podlega op?acie skarbowej.

WA?NE! Wnioskodawca ma obowi?zek niezw?ocznie poinformowa? Dzia?
Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów o:
zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
zamianie zajmowanego mieszkania,
sprzeda?y lokalu mieszkalnego,
zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest dodatek
energetyczny"
www.mopr.bytom.pl/mopr/index.php/dodatki-mieszkaniowe/dodatek-energetyczny